Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev območja ob letališču - UV občine Cerklje na Gor., št. 6/2002