Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2016